Statut Partii Politycznej „Inna Polska”

Tekst jednolity — 15.03.2023

Warszawa, 15.03.2023

STATUT PARTII POLITYCZNEJ „INNA POLSKA”

ROZDZIAŁ I — POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.1. „Inna Polska”, posługująca się skrótem „IP” zwana dalej Partią, jest partią polityczną, działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz treścią niniejszego Statutu.

2.Partia posiada osobowość prawną.

3.Partia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Partia może zatrudniać pracowników.

4. Siedzibą Partii jest miasto stołeczne Warszawa.

5. Partia może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne o podobnych założeniach programowych i współpracować z nimi.

6. Partia może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą. Regulamin przedstawicielstwa jest zatwierdzany przez Zarząd Partii.

Art. 2.1. Symbolem Partii jest znak graficzny Partii ustalany przez Zarząd Partii.

2. Nazwa i symbole Partii podlegają ochronie prawnej.

3. Zarząd Partii w drodze uchwały określi wzór odznak Partii i zasady posługiwania się nimi.

Art. 3.1. Organy kolegialne Partii podejmują rozstrzygnięcia w drodze uchwał zwykłą większością głosów, o ile przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

2. Posiedzenia organów kolegialnych Partii, z wyłączeniem konwentów, zwoływane są w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem na ostatni wskazany odpowiednim organom Partii adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej Członka lub delegata.

3. Uchwały organów kolegialnych podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

4. Obrady organów Partii mogą być przeprowadzane drogą elektroniczną. Uchwały organów Partii mogą być podejmowane drogą elektroniczną za pomocą usług internetowych opartych na chmurze zawierającej zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej zatwierdzonych w drodze uchwały przez Zarząd Partii.

5. Rozstrzygnięcia organów Partii mogą być doręczane zainteresowanym podmiotom drogą elektroniczną.

6. Zarząd Partii określi w drodze uchwały szczegółowe zasady i sposób prowadzenia obrad, podejmowania uchwał i doręczania rozstrzygnięć organów Partii zainteresowanym podmiotom drogą elektroniczną oraz okoliczności, w których prowadzenie obrad, podejmowanie uchwał i doręczanie rozstrzygnięć organów Partii zainteresowanym podmiotom drogą elektroniczną nie jest dopuszczalne.

Art. 4.1. Przy organach władzy ustawodawczej i przy organach uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego członkowie Partii, będący posłami, senatorami albo radnymi, tworzą kluby Partii albo kluby koalicyjne.

2. Do Klubu Partii może należeć także poseł, senator albo radny niebędący członkiem Partii, za zgodą zarządu władz partii odpowiedniego szczebla (w przypadku posłów i senatorów — Zarządu Partii).

3. Kluby Partii i członkowie Partii w klubach koalicyjnych kierują się w swoich działaniach określonymi w Statucie celami, programem oraz uchwałami Partii, a także podlegają ocenie politycznej zarządu odpowiedniego szczebla.

4. Przewodniczącym Klubu Partii może być wyłącznie Członek Partii.

5. Kluby Partii działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez siebie po uprzednim zaakceptowaniu ich treści przez zarządy odpowiedniego szczebla (w przypadku klubu parlamentarnego — przez Zarząd Partii).

Art. 5.1. Członkowie Partii będący parlamentarzystami Parlamentu Europejskiego tworzą Delegację Partii, która wybiera spośród siebie Przewodniczącego Delegacji.

2. Przewodniczącym Delegacji Partii może być wyłącznie Członek Partii.

3. Delegacja Partii działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie po zaakceptowaniu przez Zarząd Partii.

ROZDZIAŁ II — CELE

Art. 6. Celami Partii są:

 1. działanie na rzecz praw człowieka i swobód obywatelskich;
 2. poszerzanie swobód obywatelskich;
 3. działanie na rzecz szerzenia i pogłębiania wolności gospodarczej;
 4. bogacenie się obywateli poprzez szybki rozwój gospodarczy;
 5. usprawnienie systemu edukacji i dbałość o system ochrony zdrowia;
 6. budowa państwa prawa oraz sprawiedliwych i sprawnych sądów;
 7. promocja edukacji ekologicznej i rozwiązań rynkowych wprowadzających neutralne dla środowiska technologie przemysłowe.

Art. 7. Partia realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. spotkania członków o charakterze organizacyjnym i samokształceniowym;
 2. aktywny udział w wyborach organów państwowych;
 3. inicjowanie referendów;
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej, propagandowej i informacyjnej;
 5. organizowanie wydarzeń i spotkań zgodnych z programem Partii;
 6. działalność lobbingową;
 7. inicjatywy prawodawcze (ustawodawcze i uchwałodawcze);
 8. organizowanie, uczestniczenie i przystępowanie do strajków, protestów, manifestacji;
 9. współpracę z ekspertami zwłaszcza w dziedzinie prawa i gospodarki;
 10. działania prowadzące do zmiany prawa w Polsce.

ROZDZIAŁ III — CZŁONKOWIE

Art. 8. Członkiem Partii może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ukończyła 18 lat;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. akceptuje cele, formy działania i zasady określone w niniejszym statucie;
 5. złożyła pisemną lub elektroniczną deklarację członkowską i opłaciła składkę na konto bankowe partii;
 6. została wpisana do Centralnego Rejestru Członków Partii.

Art. 9.1. O przyjęciu kandydata na członka Partii, spełniającego warunki określone w art. 8 ust 1 pkt. 1-5, w poczet członków Partii decyduje Zarząd Partii w drodze uchwały.

2. Deklaracje, o których mowa w art. 8 pkt 4, przyjmowane przez Oddziały przesyłane są do siedziby Partii w terminie 14 dni od ich przyjęcia.

3. Osobą upoważnioną do przyjęcia deklaracji, o których mowa w art. 8 pkt 4, przez Oddział Partii jest każdy Członek Zarządu Oddziału. Osobą upoważnioną do przyjęcia deklaracji, o których mowa w art. 8 pkt 4 jest również każdy Członek Zarządu Partii.

4. Wpis osoby spełniającej warunki określone w art. 8 punkty 1-4 do Centralnego Rejestru Członków Partii jest dokonywany na podstawie deklaracji, o której mowa art. 8 pkt. 5.

Art. 10. Członkostwo w Partii ustaje na skutek:

 1. wystąpienia z Partii zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną, Sekretarzowi Generalnemu Partii lub wyznaczonej przez niego osobie;
 2. skreślenia z listy członków Partii;
 3. śmierci członka Partii;
 4. nieopłacenia składek przez okres dłuższy niż 9 miesięcy.

Art. 11. Członek Partii może zostać skreślony z listy członków Partii w drodze ostatecznego postanowienia Sądu Koleżeńskiego, jeżeli rażąco złamał Statut lub działał na szkodę Partii. Ponowne przyjęcie w poczet członków Partii może nastąpić nie wcześniej niż po 2 latach.

Art. 12.1. Członkowie Partii mają następujące prawa:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Partii;
 2. prawo udziału w działaniach organizacyjnych i programowych podejmowanych przez Partię;
 3. prawo zgłaszania do Władz Partii inicjatyw politycznych lub organizacyjnych;
 4. prawo używania znaków i symboli Partii.

2. Członkowie Partii mają obowiązek:

 1. przestrzegania Statutu i regulaminów oraz stosowania się do uchwał i zarządzeń organów Partii;
 2. realizowania programu politycznego Partii;
 3. uczestniczenia w pracach organów Partii, do których zostali wybrani;
 4. terminowego płacenia składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV — HIERARCHIA AKTÓW PRAWNYCH PARTII

Art. 13. Akty prawne Partii obowiązują w niżej wymienionej hierarchii:

 1. Statut Partii;
 2. uchwały Konwentu Partii;
 3. uchwały Zarządu Partii;
 4. uchwały Komisji Rewizyjnej;
 5. rozporządzenia Prezesa Partii.

ROZDZIAŁ V – WŁADZE PARTII

Art. 14. Władzami Partii są:

 1. Konwent Partii, zwany dalej Konwentem;
 2. Zarząd Partii, zwany dalej Zarządem;
 3. Prezes Partii, zwany dalej Prezesem;
 4. Komisja Rewizyjna Partii, zwana dalej KR;
 5. Sąd Koleżeński, zwany dalej SK.

Art. 15.1. Władze Partii są władzami wyższego szczebla nad władzami Oddziałów, Kół.

2. Nie można łączyć stanowisk we władzach wykonawczych Partii i we władzach sądowniczych lub kontrolnych Partii.

3. Funkcje we Władzach Partii mogą pełnić wyłącznie Członkowie Partii.

4. Kadencja Konwentu trwa od tego Konwentu do następnego Konwentu, nie dłużej niż 4 lata.

5. Kadencja Władz, o których mowa w art. 14 pkt 2-5, rozpoczyna się z chwilą wyboru tych Władz na Konwencie a kończy z chwilą wyboru nowych Władz na następnym Konwencie.

Art. 16.1. Z posiedzeń Władz Partii obligatoryjnie sporządza się protokoły w ciągu 14 dni. Protokoły są przesyłane lub udostępniane drogą elektroniczną wszystkim członkom odpowiednich Władz Partii

2. Protokoły sporządza odpowiednio:

 1. z obrad Konwentu — protokolant wybrany zwykłą większością głosów przez Konwent na wniosek przewodniczącego;
 2. z posiedzeń Zarządu — Sekretarz Partii albo w razie jego absencji wskazany przez Prezesa członek Zarządu;
 3. z posiedzeń KR — Sekretarz KR albo w razie jego absencji wskazany przez Przewodniczącego KR członek KR;
 4. z posiedzeń SK — wskazany przez Przewodniczącego SK członek SK.

3. Protokół musi zawierać:

 1. listę obecności;
 2. porządek obrad;
 3. wyniki głosowań;
 4. treść podjętych uchwał;
 5. kwestie zgłoszone do protokołu przez uczestników posiedzenia;
 6. podpis protokolanta i przewodniczącego posiedzenia.

4. Jeżeli Władze Partii nie wywiążą się z obowiązku wynikającego z ust. 1-3, to będzie się to wiązało z nieważnością posiedzeń tych Władz.

5. Informacje o planowanych posiedzeniach Władz oraz protokoły przesyłane są drogą elektroniczną.

6. Prezes lub Sekretarz Generalny Partii przesyła rozporządzenia Prezesa do Członków Zarządu i KR.

7. Jeżeli w Zarządzie, Zarządzie Oddziału, KR lub SK wystąpią pokrewieństwa lub powinowactwa członków I i II stopnia, to nie mogą oni brać udziału w głosowaniach dotyczących osób spokrewnionych lub spowinowaconych.

ROZDZIAŁ VI – KONWENT PARTII

Art. 17.1. Najwyższą Władzą Partii jest Konwent.

2. Do udziału w Konwencie mają prawo wszyscy Członkowie Partii, z zastrzeżeniem art. 18. (delegaci)

3. Konwent wyznacza główne kierunki działania Partii.

4. Konwent, zastrzeżeniem art. 19 (uzupełnienie władz), wybiera spośród wszystkich Członków Partii w głosowaniu tajnym: Prezesa Partii, Członków Komisji Rewizyjnej oraz Członków Sądu Koleżeńskiego.

5. Dzień obrad Konwentu nie może być dniem roboczym.

6. Konwent dzieli się na Konwent Zwyczajny i Konwent Nadzwyczajny.

7. Konwent Zwyczajny ma prawo podjąć każdą decyzję w sprawach Partii, jaką przyznaje mu niniejszy Statut.

8. Konwent Nadzwyczajny ma prawo podjąć jedynie decyzje w sprawie, w której został zwołany.

9. Konwent Zwyczajny musi się odbyć nie później niż 48 miesięcy od daty ostatniego Konwentu Zwyczajnego.

10. Konwent Zwyczajny i Konwent Nadzwyczajny zwoływany jest przez Prezesa lub uchwałą Zarządu albo uchwałą KR, zgodnie z art.30. ust. 7., albo przez przedstawiciela posiadającego poparcie na piśmie minimum 1/3 członków Partii.

11. Podmiot zwołujący Konwent zobligowany jest do określenia w powiadomieniu:

 1. terminu;
 2. miejsca;
 3. porządku obrad;
 4. sposobu zgłaszania projektów poprawek do Statutu Partii.

12. Zarząd uchwałą może uzupełnić porządek obrad dodatkowymi punktami.

13. Konwent obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

14. W razie zaniechania zwołania Konwentu Zwyczajnego przez uprawnione podmioty Konwent Zwyczajny odbywa się w pierwszą sobotę po upływie 48 miesięcy od daty ostatniego Konwentu Zwyczajnego. Miejscem odbycia się wówczas Konwentu jest siedziba Partii albo inna lokalizacja zaproponowana przez podmiot zwołujący Konwent.

15. Zawiadomienie o zwołaniu Konwentu umieszcza się na stronie internetowej Partii nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed dniem odbycia się Konwentu.

16. Podmiot zwołujący ustala i podaje porządek obrad Konwentu na stronie internetowej Partii nie później niż 14 dni przed datą Konwentu. Administrator strony internetowej Partii ma obowiązek publikacji zawiadomienia o zwołaniu Konwentu. Nieuzasadniony brak publikacji zawiadomienia i porządku obrad skutkuje nieważnością zwołania Konwentu.

17. Jeśli nastąpi brak możliwości zawiadomienia członków Partii poprzez stronę internetową Partii, podmiot zwołujący powiadamia członków listem poleconym lub pocztą elektroniczną.

18. Kworum Konwentu występuje przy obecności 20% uprawnionych do głosowania. W innym wypadku jedyną uchwałą, jaką może podjąć Konwent nieposiadający kworum, jest uchwała o wyznaczeniu kolejnego terminu Konwentu. Konwent taki musi się odbyć nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 60 dni od daty przyjęcia uchwały. Jeżeli kolejny Konwent nie będzie posiadał kworum, to wniosek o zwołanie Konwentu upada.

19. Obrady Konwentu otwiera przewodniczący KR, a w razie jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona albo osoba wybrana przez Konwent.

20. Obrady Konwentu prowadzone są przez przewodniczącego wybranego przez Konwent uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Konwent wybiera również pozostałych członków prezydium, w tym protokolanta oraz komisję skrutacyjną i mandatową.

21. Wybór Prezesa następuje poprzez głosowanie na jednego spośród zgłoszonych
kandydatów. Prezesem zostaje ten kandydat, który otrzymał ponad 50% głosów uczestników Konwentu biorących udział w głosowaniu. Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma ponad 50% głosów uczestników Konwentu biorących udział w głosowaniu, dwóch kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, bierze udział w ponownym głosowaniu. Ten z nich, który w głosowaniu ponownym otrzyma ponad 50% głosów uczestników Konwentu biorących udział w głosowaniu, zostaje wybrany Prezesem. W przypadku otrzymania w ponownym głosowaniu równej liczby głosów przez obu kandydatów, Prezesem zostaje ten kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.

22. Wybierając członków KR, oddaje się po jednym głosie na 3 do 5 kandydatów. W skład KR wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór 3 do 5 członków KR o ich wyłonieniu decyduje dłuższy staż członkowski. O liczbie członków KR w granicach od 3 do 5 decyduje Konwent.

23. Wybierając członków SK, oddaje się po jednym głosie na 5 kandydatów. W skład SK wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór 5 członków SK o ich wyłonieniu decyduje dłuższy staż członkowski.

24. Konwent wszystkie swoje decyzje podejmuje zwykłą większością głosów. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku zmiany Statutu lub rozwiązania Partii, w których wymagane jest uzyskanie kwalifikowanej większości 4/5 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na danym Konwencie.

25. Projekty zmian Statutu muszą być zamieszczone na stronie internetowej Partii nie później niż na 7 dni przed terminem odbycia się Konwentu lub dołączone do zawiadomienia przesłanego członkom Partii o zwołanym Konwencie listem poleconym lub pocztą elektroniczną.

26. Konwent Zwyczajny może podejmować uchwały w sprawie:

 1. wyboru Prezesa;
 2. wyboru członków KR;
 3. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium na wniosek KR;
 4. odwołania Zarządu lub Członka Zarządu;
 5. zmiany Statutu;
 6. wysokości i częstotliwości składek płaconych przez członków Partii;
 7. upoważnienia Zarządu do umarzania członkom Partii całości albo części zaległej składki członkowskiej lub zwalniania członków Partii z płacenia składki;
 8. połączenia Partii z inną partią;
 9. rozwiązania Partii;
 10. do której jest zobligowany przez przepisy prawne wymagające jego decyzji.

27. Prezes przedkłada Konwentowi Zwyczajnemu kierunek działania Partii.

Art. 18.1. Konwent odbywa się w obecności delegatów, gdy liczba członków zwyczajnych Partii przekroczy 500. Jeden delegat przypada na od pięciu do dziesięciu członków zwyczajnych.
2. Jeśli liczba członków przekroczy 2000, na każdych rozpoczętych 10 członków Oddziału będzie przypadał 1 delegat.
3. Jeśli liczba członków przekroczy 5000, na każdych rozpoczętych 20 członków Oddziału będzie przypadał 1 delegat.
4. Jeśli liczba członków przekroczy 10 000, na każdych rozpoczętych 50 członków Oddziału będzie przypadał 1 delegat.
5. Jeśli liczba członków przekroczy 20 000, na każdych rozpoczętych 100 członków Oddziału będzie przypadał 1 delegat.
6. O sposobie wyboru i liczbie delegatów na Konwent decyduje Zarząd w ciągu 30 dni od dnia przekroczenia statutowej liczby Członków Partii.
7. Jeżeli Zarząd nie dopełni obowiązku z ust. 6, to o sposobie wyboru i liczbie delegatów decyduje KR.

Uzupełnianie Składu Władz Partii

Art. 19.1. W przypadku ustąpienia albo odwołania członka Władz Partii, tj. Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, w czasie trwania kadencji taka Władza może dokooptować nowego członka.

2. Liczba dokooptowanych nowych członków Władzy nie może przekroczyć 50% stanu osobowego organu.

3. W obrębie jednej Władzy nie można dokooptować tej samej osoby, która ustąpiła lub została odwołana.

4. W przypadku zmian we Władzach w trakcie kadencji wybrani tak członkowie tych Władz działają do czasu zakończenia tej kadencji, na którą zostały wybrane zmienione Władze.

ROZDZIAŁ VII – ZARZĄD PARTII

Art. 20.1. Zarząd kieruje pracami Partii.

2. Zarząd składa się od 4 do 20 osób:

 1. Prezesa;
 2. od I do IV Wiceprezesów;
 3. Sekretarza Generalnego;
 4. Skarbnika;
 5. pozostałych Członków.

3. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes albo osoba z Zarządu wyznaczona przez Prezesa. W innym przypadku kolejny w hierarchii Wiceprezes.

4. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków Zarządu.

5. Zarząd wykonuje uchwały Konwentu Partii oraz wykonuje kompetencje określone w niniejszym Statucie oraz w wydanych na jego podstawie regulaminach i uchwałach.
7. Zarząd uchyla, z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza Generalnego, sprzeczne ze Statutem, a także sprzeczne z wydanymi na jego podstawie przez Władze Partii regulaminami i uchwałami, uchwały, statuty i regulaminy Oddziałów i Kół Partii.

8. Zarząd może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza Generalnego, zawiesić Zarząd Oddziału na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, jeżeli jego członkowie naruszają Statut, wydane na jego podstawie regulaminy i uchwały Władz Partii, a także istotne interesy Partii, oraz ustanowić na miejsce zawieszonego Zarządu Oddziału osobę pełniącą obowiązki Prezesa Oddziału.

9. W sprawach nieokreślonych Statutem domniemywa się kompetencje Zarządu.

10. Prezes Zarządu Partii jest uprawniony jednoosobowo do reprezentowania Partii na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych.

11. Zarząd może zawierać porozumienia z innymi organizacjami.

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

13. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub co najmniej 1/3 członków Zarządu.

14. Jeżeli członek Zarządu nie uzyska absolutorium, nie może zostać członkiem Zarządu przez 12 miesięcy od dnia nieotrzymania absolutorium.

15. Skład członkowski Zarządu musi zostać powołany przez Prezesa w ciągu 14 dni po Konwencie, na którym Prezes został wybrany.

16. Jeżeli Prezes nie dopełni obowiązku z ust. 14, to jego kadencja wygasa, a KR jest zobowiązana do wyznaczenia daty następnego Konwentu, który wybiera nowego Prezesa Partii.

Art. 21. Zarząd wykonuje kompetencje określone Statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:

 1. ustala i zatwierdza kandydatów zgłaszanych przez Komitet Wyborczy Partii
  w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego;
 2. ustala i zatwierdza ostateczny kształt list wyborczych zgłaszanych przez
  Komitet Wyborczy Partii w wyborach do Sejmu i Parlamentu Europejskiego;
 3. zawiera porozumienia o współpracy politycznej i programowej z innymi
  ugrupowaniami.

ROZDZIAŁ VIII – PREZES ZARZĄDU PARTII, WICEPREZESI ZARZĄDU PARTII,
SEKRETARZ GENERALNY, SKARBNIK PARTII I POZOSTALI CZŁONKOWIE
ZARZĄDU PARTII

Prezes Zarządu Partii

Art. 22.1. Kadencja Prezesa trwa 4 lata, jeżeli Konwent nie postanowi inaczej.

2. Prezes powołuje i odwołuje Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, Skarbnika i pozostałych Członków Zarządu rozporządzeniem.

3. Prezes kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Partię na zewnątrz.

4. Prezes może powoływać i odwoływać osoby do pełnienia określonych przez niego funkcji.
5. Prezes ma prawo rozporządzeniem powołać lub rozwiązać sekcję oraz wyznaczyć ich kompetencje i przewodniczących.

6. Prezesa zastępują kolejni wiceprezesi w przypadku:

 1. odwołania Prezesa;
 2. śmierci Prezesa;
 3. trwałej niedyspozycji Prezesa dłuższej niż trzy miesiące, stwierdzonej przez KR;
 4. zawieszenia albo utraty statusu członka Partii.

7. W razie stwierdzonej absencji Prezesa najwyższy rangą Wiceprezes przejmuje jego funkcję w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia stanu absencji przez KR. Nowy Prezes sprawuje swoją funkcję do końca kadencji obecnego Zarządu.

Art. 23.1. Prezes jest najwyższym organem wykonawczym Partii i prowadzi wszystkie działania Partii we wszystkich sprawach nienależących, zgodnie ze Statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, do kompetencji innych Władz Partii, w szczególności:

 1. kieruje bieżącą działalnością Partii, w tym pracami Klubów (Kół, Zespołów) Parlamentarnych Partii za pośrednictwem ich przewodniczących;
 2. jednoosobowo reprezentuje Partię na zewnątrz oraz jest uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych;
 3. proponuje porządek obrad posiedzeń Zarządu;
 4. realizuje uchwały Konwentu;
 5. koordynuje działania związane z akcjami politycznymi podejmowanymi przez Partię.

2. W przypadku równowagi głosów podczas głosowań Zarządu głos Prezesa jest rozstrzygający.

3. W celu zapewnienia kontaktu z mediami Prezes może powołać Rzecznika Prasowego Partii.

Wiceprezesi Zarządu Partii

Art. 24. 1. Prezes powołuje i odwołuje Wiceprezesów. O ich wyborze, bądź odwołaniu, musi powiadomić na stronie internetowej Partii.

2. Prezes przydziela zakres obowiązków wraz z numerem porządkowym powołanym Wiceprezesom. O przydzielonych zakresach obowiązków zawiadamia na stronie internetowej Partii.

Sekretarz Generalny

Art. 25.1. Sekretarz Generalny koordynuje i kontroluje działanie struktur Partii oraz wykonuje kompetencje określone Statutem, wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami. Sekretarza Generalnego powołuje i odwołuje Prezes.
2. Do kompetencji Sekretarza Generalnego należy, w szczególności:

 1. przygotowywanie oficjalnych dokumentów Partii;
 2. archiwizacja wszystkich dokumentów Partii w wersji papierowej i
  elektronicznej, w tym również dokumentów dotyczących jednostek terenowych;
 3. prowadzenie aktualnej listy członków w postaci papierowej oraz elektronicznej bazy danych. Dostęp do bazy danych posiadają członkowie Zarządu i KR. Członkowie Zarządu Oddziału i Zarządu Koła mają dostęp do bazy danych na poziomie odpowiednio Oddziału lub Koła.
 4. współpraca ze strukturami, oraz uzyskiwanie od nich informacji niezbędnych do jego prac;
 5. wnoszenie do Zarządu, a w przypadkach niecierpiących zwłoki do Prezesa Partii, spraw związanych z funkcjonowaniem struktur, o których mowa w ust. 1;
 6. zapewnienie technicznych i personalnych warunków funkcjonowania Władz Partii oraz kontaktu ze strukturami, o których mowa w ust. 1;
 7. protokołowanie posiedzeń Zarządu;
 8. zatwierdzanie regulaminów sekcji.

3. Sekretarz Generalny może wykonywać kompetencję określoną w ust. 2 pkt 7 za pomocą powołanych przez siebie protokolantów.

Skarbnik Partii

Art. 26.1. Skarbnika Partii powołuje i odwołuje Prezes. O wyborze, bądź odwołaniu, zawiadamia na stronie internetowej Partii.

2. Skarbnik jest odpowiedzialny za finanse Partii.

3. Skarbnik jest zobowiązany do archiwizowania wszystkich dokumentów finansowych Partii w wersji papierowej i elektronicznej. W tym również dokumentów dotyczących jednostek terenowych.

Art. 27. Skarbnik wykonuje kompetencje określone Statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:

 1. sporządza sprawozdania finansowe przewidziane przepisami prawa;
 2. współpracuje ze Skarbnikami Oddziałów Partii w zakresie działalności finansowej Partii;
 3. czuwa nad terminowym płaceniem składek członkowskich przez członków Partii;
 4. prowadzi i aktualizuje Centralny Rejestr Członków Partii;
 5. ustala w drodze uchwały lub zarządzenia zasady gospodarki finansowej Partii oraz ustala jednolite zasady sprawozdawczości finansowej Oddziałów Partii, Władz Partii oraz innych jednostek organizacyjnych Partii;
 6. wydaje zarządzenia oraz instrukcje dotyczące spraw finansowych, w tym w szczególności dotyczące sposobu płacenia składek, obiegu dokumentów finansowych, przydzielania uprawnień do kont bankowych Partii;
 7. ustala w drodze zarządzenia zasady (politykę) rachunkowości, o których

mowa w przepisach o rachunkowości.

Pozostali Członkowie Zarządu Partii

Art. 28. 1. Prezes powołuje i odwołuje pozostałych Członków Zarządu. O ich wyborze, bądź odwołaniu, musi powiadomić na stronie internetowej Partii.

2. Prezes przydziela zakres obowiązków powołanym Członkom Zarządu. O przydzielonych zakresach obowiązków zawiadamia na stronie internetowej Partii.

3. Członkowie Zarządu mają prawo do udziału w posiedzeniach i głosowaniach Zarządu.

ROZDZIAŁ IX — KOMISJA REWIZYJNA

Art. 29.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Konwent.

2. Przewodniczący KR musi zostać wybrany na posiedzeniu KR, które obligatoryjnie odbywa się w ciągu 7 dni po wyborze KR na Konwencie.

3. Ze swego grona członkowie KR wybierają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Przewodniczącego KR, Wiceprzewodniczącego KR i Sekretarza KR.

4. Jeśli członkowie KR nie będą w stanie wyłonić Przewodniczącego KR, to Przewodniczącym KR zostaje członek KR o najdłuższym stażu członkowskim w Partii.

5. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz KR odwoływani są z funkcji przez Członków KR w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza KR może wystąpić każdy jej członek. Odwołany w ww. sposób Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Sekretarz KR nadal pozostaje Członkiem KR.

Art. 30.1. Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli działalności finansowej i majątkowej Partii.

2. KR bada prawidłowość prowadzenia finansów i kwestii formalnoprawnych Partii.

3. KR przedstawia na każdym Konwencie Zwyczajnym ocenę działalności Partii od ostatniego Konwentu Zwyczajnego.

4. KR ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Partii. Zarząd, Zarząd Oddziału lub Zarząd Koła jest zobowiązany udostępnić KR żądane materiały nie później niż w ciągu 14 dni.

5. KR ma prawo zawiesić Zarząd albo członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów, za niewydanie mu żądanych dokumentów po dwukrotnym skutecznym wezwaniu do przedstawienia dokumentów.

6. Jeżeli KR wykryje nieprawidłowości, to bezzwłocznie zwraca się o ich usunięcie do odpowiednich Władz.

7. Jeżeli nieprawidłowości nie zostały usunięte w terminie co najmniej 7 dni , to KR ma prawo zwołać Konwent odpowiedniego szczebla Partii w terminie 14 dni od zaistnienia tej sytuacji.

8. Kadencja KR upływa wraz z kadencją Zarządu.

Art. 31. Komisja Rewizyjna wykonuje kompetencje wynikające ze Statutu oraz uchwalonych na jego podstawie regulaminów i uchwał, a w szczególności:

 1. przeprowadza kontrolę działalności finansowej Partii;
 2. przedstawia Zarządowi raporty pokontrolne;
 3. składa Zarządowi sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji;
 4. zatwierdza informację o działalności finansowej Partii, w tym roczne sprawozdanie finansowe Partii (bilans, rachunek wyników, informację dodatkową) sporządzane na podstawie przepisów o rachunkowości.

Art. 32. 1. Członek KR nie może jednocześnie pełnić innych funkcji w Partii.

2. Członkowie KR nie mogą bezpośrednio ani pośrednio otrzymywać wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie, czerpać korzyści materialnych lub pozostawać w jakimkolwiek stosunku zależności od Władz Partii i osób przez nią rekomendowanych do zajmowania stanowisk publicznych obieralnych lub wykonawczych.

ROZDZIAŁ X — SĄD KOLEŻEŃSKI

Art. 33.1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Konwent Partii. Ze swego grona Członkowie Sądu wybierają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, który może być w ten sam sposób odwołany na wniosek każdego z Członków Sądu. Odwołany w ww. sposób Przewodniczący Sądu nadal pozostaje Członkiem Sądu.

 1. SK uchwala wzorcowe statuty Oddziału i Koła, które mogą być zmienione odpowiednio przez Konwent Oddziału i Konwent Koła.
 2. SK rozpatruje sprawy w składzie w składzie 3 lub 5 osobowym bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 3. Członkowie Sądu nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji w Partii.
 4. Członkowie Sądu nie mogą bezpośrednio ani pośrednio otrzymywać wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie, czerpać korzyści materialnych lub pozostawać w jakimkolwiek stosunku zależności od Władz Partii i osób przez nią rekomendowanych do zajmowania stanowisk publicznych obieralnych lub wykonawczych.

Art. 34. SK określi w drodze uchwały regulamin Sądu Koleżeńskiego.

Art. 35.1. Każdy członek Partii może zostać ukarany przez SK karą dyscyplinarną za
nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a także regulaminów i uchwał wydanych na jego podstawie lub za postępowanie sprzeczne z programem Partii, zwane deliktami dyscyplinarnymi.

2. Z wnioskiem o ukaranie Członka Partii przez SK za popełnienie deliktu dyscyplinarnego może występować Zarząd Partii lub Komisja Rewizyjna w odniesieniu do każdego Członka. Wniosek o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest ważny, gdy za jego przyjęciem zagłosuje bezwzględna większość członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

3. W stosunku do członka Partii SK Koleżeński może wymierzyć następujące kary dyscyplinarne:

 1. upomnienie;
 2. nagana;
 3. zawieszenie w prawach członka Partii na okres do 3 miesięcy;
 4. skreślenie z listy członków Partii.

4. Kary, o których mowa w ust. 3 pkt. 3-4 orzekane są większością 3/5 pełnego składu Sądu.

5. Zawieszenie w prawach Członka Partii skutkuje zawieszeniem danego Członka we wszystkich funkcjach przez niego sprawowanych w Partii.

ROZDZIAŁ XI — JEDNOSTKI TERENOWE

Art. 36. Partia może powoływać terenowe jednostki organizacyjne — Oddziały i Koła Partii. Terenem działalności Oddziału Partii jest okręg wyborczy do Sejmu RP lub miasto, a Koła Partii – powiat lub dzielnica miasta.

Art. 37. 1. Oddział może zostać powołany na wniosek nie mniej niż 5 członków Partii działających na danym terenie.

2. Uchwałę o utworzeniu Oddziału podejmuje Zarząd.

3. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału z pisemnym uzasadnieniem podejmuje Zarząd po uzyskaniu pisemnej opinii KR.

Art. 38. 1. Władze Oddziału składają się z:

 1. Konwent Oddziału Partii, zwany dalej Konwentem Oddziału;
 2. Zarządu Oddziału Partii, zwany dalej Zarządem Oddziału.

2. W skład Zarządu Oddziału wchodzi:

 1. Prezesa Oddziału Partii, zwanego dalej Prezesem Oddziału;
 2. Od I do IV Wiceprezesów Oddziału Partii, zwanych dalej Wiceprezesami Oddziału;
 3. Sekretarza Oddziału Partii, zwanego dalej Sekretarzem Oddziału;
 4. Skarbnika Oddziału Partii, zwanego dalej Skarbnikiem Oddziału.

3. Uchwały wszystkich Władz Oddziału Partii zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Przynależność do Oddziałów jest fakultatywna.

5. Można być członkiem tylko jednego Oddziału.

6. Członkostwo w Oddziale uzyskuje się poprzez przekazanie oświadczenia woli w formie pisemnej lub elektronicznej o chęci członkostwa w danym Oddziale odpowiedniemu Prezesowi Oddziału.

7. Jeżeli Prezes Partii wyrazi zgodę, to Prezes Oddziału może nie przyjąć oświadczenia woli danego kandydata.

8. Zarząd Partii ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Partii lub takich, które zdaniem Zarządu Partii mogą zaszkodzić wizerunkowi Partii.

Art. 39.1. Prezes Partii może nakazać Zarządom Oddziałów określone postępowanie.

2. Zarząd Partii może na mocy uchwały odwołać Prezesa Oddziału.

3. Prezes Partii posiada prawo veta w stosunku do poprawek Regulaminu Oddziałów.

4. Prezes Partii może zwołać Konwent Oddziału i ustalić porządek obrad.

5. Zarząd Partii może sprostować oczywisty błąd w Regulaminie Oddziału na wniosek Prezesa Oddziału.

Art. 40. 1. W przypadku Kół przepisy dotyczące Oddziałów stosuje się odpowiednio.
2. Władze Koła podlegają władzom odpowiedniego Oddziału, na którego terenie się znajdują.

ROZDZIAŁ XII — FINANSE I REPREZENTACJA

Art. 41.1. Majątek Partii pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz innych źródeł dozwolonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2. Prezes Zarządu Partii jest uprawniony jednoosobowo do reprezentowania Partii na zewnątrz oraz jest uprawniony jednoosobowo do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz finansowych.

ROZDZIAŁ XIII — REPREZENTACJA PARTII W PARLAMENCIE I ORGANACH
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Art. 42. Reprezentacja Partii w Sejmie, Senacie oraz Parlamencie Europejskim działa zgodnie z następującymi regułami:

 1. Kandydaci wybrani do Sejmu lub Senatu z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Partii lub rekomendowani przez Partię na listę utworzoną na podstawie porozumienia zawartego przez Władze Partii z innymi ugrupowaniami lub członkowie Partii kandydujący z innych list za zgodą Władz Partii tworzą Klub albo Koło lub Zespół Parlamentarny Partii, zwany dalej Klubem Partii;
 2. Przynależność do Klubu Partii, o którym mowa w pkt. 1 oraz uczestnictwo w jego pracach jest obowiązkowe;
 3. Klub Partii działa na podstawie Regulaminu Klubu Partii;
 4. Przepisy pkt. 1-3 stosuje się odpowiednio do posłów do Parlamentu Europejskiego.

Art. 43. Reprezentacja Partii w samorządach działa zgodnie z następującymi regułami:

 1. Kandydaci wybrani do organów przedstawicielskich samorządu terytorialnego z listy zgłoszonej przez komitet Partii lub rekomendowani przez Partię na listę utworzoną na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Partii z innymi ugrupowaniami lub członkowie Partii kandydujący z innej listy za zgodą Władz Partii, tworzą Kluby lub Koła lub Zespoły Radnych Partii na zasadach określonych przez właściwe terytorialnie Zarządy Oddziałów.
 2. W przypadku utworzenia przez Partię wspólnie z innymi ugrupowaniami Klubu (Koła, Zespołu) Radnych Partii w danej jednostce samorządu terytorialnego, radni: członkowie Partii oraz osoby rekomendowane przez Partię, tworzą w ramach takiego Klubu lub Koła własny Zespół Radnych Partii;
 3. Przynależność do Klubu (Koła, Zespołu) Radnych Partii, o których mowa w pkt. 12 oraz uczestnictwo w jego pracach jest obowiązkowe;
 4. Odpowiedni Zarząd Oddziału uchwala regulamin Klubu (Koła, Zespołu) Radnych Partii.

ROZDZIAŁ XIV — PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 44.1. O połączeniu Partii z inną partią polityczną decyduje Konwent, większością 4/5 głosów uczestników Konwentu biorących udział w głosowaniu, w obecności co najmniej połowy uczestników Konwentu uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu na podstawie porozumienia o połączeniu, o którym mowa w ust. 2.

2. Zarząd Partii zatwierdza porozumienie o połączeniu z inną partią polityczną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich Członków Zarządu.

Art. 45.1. Zarząd lub grupa co najmniej 1/4 uczestników Konwentu uprawnionych do głosowania może złożyć wniosek do Konwentu o rozwiązanie Partii.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Partii Konwent Zwyczajny podejmuje większością 4/5 głosów biorących udział w głosowaniu, w obecności co najmniej połowy uczestników Konwentu uprawnionych do głosowania.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Partii Konwent określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Partii.

Art. 46.1. Jeżeli wymagana jest interpretacja przepisu Statutu, to w głosowaniu jawnym dokonuje jej połączone posiedzenie Zarządu i KR zwoływane przez Prezesa lub Przewodniczącego KR odpowiednio na wniosek członka Zarządu lub członka KR. Połączone posiedzenie odbywa się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, który musi zawierać uzasadnienie i propozycję interpretacji.
2. Dokumenty Partii są przechowywane w siedzibie lub w miejscu wskazanym uchwałą przez Zarząd.

Art. 47. Statut wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.

ROZDZIAŁ XV — PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Art. 48. 1. Osoby podpisujące zgłoszenie Partii do ewidencji Partii politycznych są Założycielami Partii.

2. Do czasu wyboru władz statutowych Partii na Kongresie Założycielskim Partii, osobami uprawnionymi do reprezentowania Partii na zewnątrz oraz do zaciągania w jej imieniu zobowiązań finansowych jest co najmniej dwóch Członków Założycieli działających łącznie.

3. Zgromadzenie ogólne Założycieli Partii uchwala Statut Partii oraz wprowadza do niego zmiany, w szczególności o ile zażąda tego sąd prowadzący ewidencję partii politycznych.

4. Uchwały Zgromadzenia ogólnego Założycieli Partii podejmowane są na posiedzeniu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych, pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu wszystkich Założycieli Partii.

5. Założyciele Partii stają się członkami Partii z chwilą podjęcia uchwały o jej założeniu.

Art. 49. 1. Zgromadzenie ogólne Założycieli Partii wybiera Prezesa Partii.

2. Zgromadzenie ogólne Założycieli Partii wybiera Wiceprezesów, którzy są jednocześnie członkami Zarządu Partii oraz Sekretarza Generalnego i Skarbnika Partii. Liczbę Wiceprezesów określa Prezes.

3. Zgromadzenie ogólne Założycieli Partii wybiera pozostałych członków Zarządu Partii. Liczbę członków Zarządu Partii określa Prezes.

4. Zgromadzenie ogólne Założycieli Partii wybiera członków Komisji Rewizyjnej.

5. Zgromadzenie ogólne Założycieli Partii wybiera członków Sądu Koleżeńskiego.

Art. 50. Zarząd Partii określa strukturę terytorialną i organizacyjną Partii uwzględniając podział administracyjny kraju oraz podział na okręgi wyborcze do Sejmu i Senatu.

Art. 51. Zarząd Partii wykonuje kompetencje niezastrzeżone dla innych władz, w szczególności podejmuje działania niezbędne do utworzenia oraz ukonstytuowania się struktur i władz Partii.

Art. 52. 1. Konwent Założycielski Partii zostaje zwołany przez Prezesa Partii w trakcie roku kalendarzowego od daty dokonania wpisu Partii do ewidencji partii politycznych.
2. Konwent Założycielski Partii odbywa się w terminie 5 miesięcy od dnia wydania zarządzenia o jego zwołaniu, w którym Prezes Partii wyznacza jego datę.
3. Każdy członek Partii ma prawo do udziału w Konwencie Założycielskim Partii.

Art. 53. Przepisy art. 48-52 tracą moc z dniem otwarcia pierwszego posiedzenia Konwentu Partii.