Program

Program wyborczy partii

Inna Polska

***

1. Działanie na rzecz praw człowieka, swobód obywatelskich i bezpieczeństwa rodzin.

2. Utrzymywanie partnerskich stosunków międzynarodowych, wspieranie współpracy gospodarczej i kulturalnej ze wszystkimi krajami oraz uniami państw, w tym w ramach UE – z zachowaniem konstytucyjnej suwerenności Polski. Utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego kraju m.in. przez zaplanowane, wieloletnie inwestycje w zdolności ochronne i obronne oraz nowoczesne wyposażenie jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, z wykorzystaniem struktur międzynarodowych, w tym członkostwa w NATO.

3. Promocja zachowań ekologicznych i wprowadzanie technologii przemysłowych neutralnych dla środowiska, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasobów naturalnych Polski, zarówno odnawialnych jak i nieodnawialnych, przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Promocja produkcji zdrowej żywności. Powołanie jednego, silnego funduszu wsparcia innowacyjności dla naukowców i przedsiębiorców, który mógłby działać jako współudziałowiec na początkowym etapie rozwoju spółek.

4. Wolność gospodarcza, w tym również:
a) Likwidacja zbędnych licencji i pozwoleń, zmniejszenie biurokracji i ilości urzędników. Promowanie rozwoju gospodarczego m.in. budownictwa, rolnictwa i handlu, inwestycji, usług oraz produkcji.
b) Likwidacja podatku od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla spółek inwestujących osiągnięty dochód w Polsce. Zmniejszenie stawki podatku VAT do zera i wprowadzenie powszechnego podatku obrotowego dla osób fizycznych oraz spółek na poziomie maksymalnie 3%.
c) Likwidacja składek ZUS dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą do trzydziestego piątego roku życia oraz promowanie dobrowolnego, obywatelskiego systemu ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych dla wszystkich mieszkańców Polski.
d) Zakaz uchwalania deficytu budżetowego przez Sejm i gminy, tym samym zakaz zadłużania przyszłych pokoleń Polaków. Wspieranie samorządności lokalnej. Referenda jako istotny element sprawowania bezpośredniej kontroli władz przez obywateli.
e) Wzmocnienie pozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), skuteczna kontrola nad monopolami i dużymi spółkami przez systematyczne badanie ich ewentualnego, negatywnego wpływu na gospodarkę i koszty życia mieszkańców Polski. Prezes UOKiK wybierany w wyborach powszechnych.

5. Usprawnienie i poszerzenie form edukacji oraz ochrona zdrowia przez m.in. odejście od pamięciowego modelu nauczania, wprowadzenie podstaw prawa i ekonomii do szkół podstawowych i średnich, systematyczną organizację zajęć z udzielania pierwszej pomocy, naukę podstaw strzelectwa sportowego. Zmiana systemu edukacji lekarzy i zwiększenie dostępności specjalistycznych usług medycznych, zwiększenie ilości zajęć praktycznych w trakcie studiów medycznych, likwidacja stażu i wprowadzenie nielimitowanego dostępu lekarzy do specjalizacji lekarskich kończących się zdaniem testowego egzaminu państwowego.

6. Polski złoty jako główny środek płatniczy w Polsce. Ochrona oszczędności i utrzymywanie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na poziomie realnej inflacji liczonej w sposób niezależny od polityków. Dopuszczenie możliwości ograniczonej wielkości emisji waluty polskiej w technologii blockchain jako środka płatniczego, pod warunkiem prowadzenia jej notowań oraz handlu w oficjalnym i bezpiecznym systemie giełdowym dostępnym dla wszystkich zainteresowanych na równych zasadach.

7. Sądy i prokuratura niezależne od nacisków politycznych. Prokurator Generalny wybierany w wyborach powszechnych. Przyspieszenie postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, administracyjnych, cywilnych i karnych. Drastyczne podniesienie kar za najcięższe przestępstwa, z karą bezwzględnego dożywocia za ciężkie przestępstwa, których ofiarami są dzieci. Obowiązkowe roboty publiczne dla wszystkich więźniów zakładów karnych.